Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

pasek logo power nowy

PO WER

1.1.1

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie POWR.01.01.01-IP.14-26-002/18 - Data publikacji 5.11.2018
Nabór wniosków od 6.11.2018 r. do 16.11.2018 r.

 

 

 

 

Wyniki naboru pozakonkursowego - Data publikacji 28.11.2018 r.

Załączniki:

 1. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
 2. Roczny Plan Działania dla PO WER na rok 2019.
 3. Wzór umowy o dofinansowanie projektu.
 4. Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020.
 5. Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020.
  1. Załącznik nr 1 do wytycznych
  2. Załącznik nr 2 do wytycznych
 6. Wytyczne w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków Funduszu Pracy w ramach programów operacyjnych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020.
 7. Wytyczne w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020.
 8. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektów pozakonkursowych powiatowych urzędów pracy.
 9. Wzór karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego PUP.
 10. Wzór deklaracji poufności dla osoby dokonującej oceny.
 11. Wzór oświadczenia pracownika IP o bezstronności.
 12. Wzór tabeli z informacją o projekcie, który został wybrany do dofinansowania, przekazywanej przez IP do IZ.
 13. Instrukcja do standardu minimum realizacji zasady równości szans kobiet i mężczyznw programach operacyjnych współfinansowanych z EFS.

PO WER

1.1.1

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie POWR.01.01.01-IP.14-26-001/18 - Data publikacji 22.02.2018
Nabór wniosków od 26.02.2018 r. do 14.03.2018 r.
Tabela z informacją o projekcie, który został wybrany do dofinansowania (12.04.2018)

 

 

 

 

 

KOMUNIKAT Do naboru pozakonkursowego nr POWR.01.01.01-IP.14-26-001/18

Uprzejmie informuję, że część 4 pkt 4 Ogłoszenia o naborze wniosków o dofinansowanie POWR.01.01.01-IP.14-26-001/18 otrzymuje następujące brzmienie:

Kryterium efektywności zatrudnieniowej mierzone jest na podstawie zasad określonych
w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 (załącznik nr 4 do dokumentu).
Projekt powinien uwzględniać minimalne poziomy efektywności zatrudnieniowej na 2018r. uwzględniające zatrudnienie na podstawie umowy o pracę oraz samozatrudnienie:
minimalny poziom kryterium efektywności zatrudnieniowej dla osób w najtrudniejszej sytuacji, w tym imigranci, reemigranci, osoby
z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby z niskimi kwalifikacjami
do poziomu ISCED 3 – 39%;
minimalny poziom kryterium efektywności zatrudnieniowej dla pozostałych osób nienależących do ww. grup – 54%;

Zmiana wynika z konieczności skorygowania oczywistej omyłki w wartościach procentowych kryterium efektywności zatrudnieniowej.

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie POWR.01.01.01-IP.14-26-001/18

PO WER

1.2.1

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie POWR.01.02.01-IP.14-26-002/17  - data dodania ogłoszenia 21.07.2017r.

 

 

 

 

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie POWR.01.02.01-IP.14-26-002/17

Regulamin POWER 1.2.1

Załączniki:

 1. Wzór wniosku o dofinansowanie projektu
 2. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie
 3. Karta weryfikacji poprawności wniosku
 4. Karta oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego
 5. Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego
 6. Karta weryfikacji kryterium kończącego negocjacje wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WERo dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER
 7. Wzór oświadczenia pracownika IOK o bezstronności
 8. Wzór oświadczenia eksperta o bezstronności
 9. Wzór deklaracji poufności dla członka KOP z prawem dokonywania oceny
 10. Wzór deklaracji poufności dla obserwatora uczestniczącego w pracach KOP
 11. Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu w ramach PO WER 2014-2020PO WER 2014-2020
 12. Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu w ramach PO WER na lata 2014-2020 rozliczanego w oparciu o kwoty ryczałtowePO WER na lata 2014-2020 rozliczanego w oparciu o kwoty ryczałtowe
 13. Taryfikator cen rynkowych
 14. Wytyczne w sprawie organizacji staży i praktyk zawodowych
 15. Informator Polskie Ramy Jakości Staży i Praktyk
 16. Wytyczne w sprawie organizacji szkoleń
 17. Wytyczne Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach w sprawie udzielania pomocy na rozwój przedsiębiorczości i samozatrudnienia w ramach Poddziałania 1.2.1 POWER Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

PO WER

1.1.2

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie POWR.01.01.02-IP.14-26-001/17 ogłosznie opublikowane - 10.01.2017
Nabór wniosków od 11.01.2017 r. do 31.01.2017 r.

 

 

 

 

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie POWR.01.01.02-IP.14-26-001/17

Załączniki:

 1. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (duży plik ok 30MB).
 2. Roczny Plan Działania dla PO WER na rok 2017.
 3. Zestawienie typów operacji osi I PO WER w odniesieniu do instrumentów i usług rynku pracy z Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
 4. Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020.
 5. Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 zatwierdzone 8 maja 2015 r.i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 zatwierdzone 8 maja 2015 r.
 6. Wytyczne w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków Funduszu Pracy w ramach programów operacyjnych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020.w ramach programów operacyjnych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020.
 7. Wytyczne w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020.
 8. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektów pozakonkursowych powiatowych urzędów pracy
 9. Wzór karty oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego PUP
 10. Wzór karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego PUP
 11. Wzór deklaracji poufności dla osoby dokonującej oceny formalnej albo oceny merytorycznej.
 12. Wzór oświadczenia pracownika IP o bezstronności.
 13. Wzór tabeli z informacją o projekcie, który został wybrany do dofinansowania, przekazywanej przez IP do IZ.
 14. Instrukcja do standardu minimum realizacji zasady równości szans kobiet i mężczyzn w programach operacyjnych współfinansowanych z EFS.
 15. Wzór Umowy o dofinansowanie  projektu w ramach Działania 1.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

PO WER

1.2.1

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie  
POWR.01.02.01-IP.14-26-002/16

Planowany od 15.07.2016 do 22.07.2016
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach
Instytucja Pośrednicząca PO WER
Ogłasza konkurs nr POWR.01.02.01-IP.14-26-002/16


na realizację projektów konkursowych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 1 Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku - projekty konkursowe Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, dotyczący aktywizacji zawodowo –edukacyjnej osób młodych bezrobotnych, biernych zawodowo oraz poszukujących pracy, w tym w szczególności osób niezarejestrowanych w urzędzie pracy.

Nabór wniosków prowadzony będzie od dnia 15 lipca 2016 r. do dnia 22 lipca 2016 r.

Informujemy, że zakończony został proces oceny formalnej wniosków złożonych w odpowiedzi na konkurs POWR.01.02.02-IP.14-26-002/15. Poniżej publikujemy listę projektów zakwalifikowanych do oceny merytorycznej, która rozpocznie się w najbliższym czasie. Zapraszamy do śledzenia naszej strony internetowej oraz oficjalnego profilu na Facebooku.

Wykaz projektów w ramach Poddziałania 1.2.2 POWER zakwalifikowanych do etapu oceny merytorycznej

PO WER

1.2.2

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie  POWR.01.02.02-IP.14-26-002/15
Nabór wniosków prowadzony będzie
od dnia 21 września 2015 r. do dnia 28 września 2015 r.
 
 

 

 

 

 

 

Komunikat z dnia 27.11.2015r. dotyczący zmian w Regulaminie Konkursu
nr POWR.01.02.02-IP.14-26-002/15
Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach – Instytucja Pośrednicząca POWR informuje
o dokonaniu zmiany Regulaminu konkursu nr POWR.01.02.02-IP.14-26-002/15.
Wynika ona z konieczności wprowadzenia korekt we wzorze karty oceny merytorycznej (załącznik nr 5 do regulaminu konkursu) oraz związanych z tym faktem zmian w treści regulaminu konkursu w części dotyczącej oceny merytorycznej.
Wprowadzone zmiany nie skutkują nierównym traktowaniem wnioskodawców.

 

Komunikat dotyczący zmian w Regulaminie Konkursu
nr
POWR.01.02.02-IP.14-26-002/15

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach – Instytucja Pośrednicząca POWR informuje o dokonaniu zmiany Regulaminu konkursu nr POWR.01.02.02-IP.14-26-002/15

Wprowadzona zmiana dotyczy uzupełnienia Regulaminu konkursu o Wytyczne Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach w sprawie udzielania pomocy na rozwój przedsiębiorczości i samozatrudnienia w ramach Poddziałania 1.2.2 POWER Wsparcie udzielane z inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

Ogłoszenie o naborze POWER 1.2.2

Regulamin konkursu 1.2.2 PO WER
Załącznik nr 1 Wzór wniosku o dofinansowanie
Załącznik nr 2 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie POWER 1.1.1
Załącznik nr 3 Karta weryfikacji poprawności wniosku POWER
Załącznik nr 4 Karta oceny formalnej projekty konkursowe POWER
Załącznik nr 5 Karta oceny merytorycznej projekty konkursowe POWER
Załącznik nr 6 Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu w ramach PO WER 2014-2020 wraz z załącznikami do umowy
Załącznik nr 6 Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu w ramach PO WER 2014-2020 wraz z załącznikami do umowy (wersja Word)
Załącznik nr 7 Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu w ramach PO WER 2014-2020 kwoty ryczałtowe (projekt)
Załącznik nr 8 Taryfikator cen rynkowych
Załącznik nr 9 Wytyczne w sprawie organizacji staży i praktyk zawodowych
Załącznik nr 10 Wytyczne w sprawie organizacji szkoleń
Załącznik nr 11 informator polskie ramy jakosci staży i praktyk
Załącznik nr 12 - Wytyczne do Poddziałania 1.2.2 - 11.09.2015 r.