Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

1pasek logo power 2019

Zapraszamy do składania wniosków na dofinansowanie projektów w Działaniu 1.2 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój: „Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy” w ramach 2 konkursów:

  1. Na realizację instrumentów i usług rynku pracy służących rozwojowi przedsiębiorczości i samozatrudnienia – wsparcie osób młodych w zakładaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej poprzez udzielanie bezzwrotnych dotacji oraz szkolenia niezbędne do podjęcia i prowadzenia działalności oraz wsparcie pomostowe. Wartość konkursu: 20 mln złotych;

  2. Na wsparcie aktywizacji zawodowej osób młodych poprzez instrumenty i usługi rynku pracy (w tym m.in. szkolenia zawodowe, staże, doradztwo zawodowe i pośrednictwo pracy, wsparcie osób z niepełnosprawnościami). Wartość konkursu: 15 mln złotych.

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów będzie prowadzony od 27.12.2021 r. do 07.01.2022 r. Uprawnione do składania wniosków są wyłącznie Instytucje Otoczenia Biznesu (dla konkursu dotyczącego rozwoju przedsiębiorczości i samozatrudnienia) oraz organizacje pozarządowe i agencje zatrudnienia (dla konkursu dotyczącego aktywizacji poprzez instrumenty i usługi rynku pracy).

Celem konkursów jest aktywizacja zawodowa i kompleksowe wsparcie na rynku pracy osób w wieku od 18 do 30 roku życia, biernych zawodowo i pozostających bez zatrudnienia, niezarejestrowanych w urzędach pracy jako bezrobotne. Szczególny nacisk zostanie położony na aktywizację osób z kategorii NEET, osób z niepełnosprawnościami, kobiet, osób o niskich kwalifikacjach, osób odchodzących z rolnictwa, imigrantów i reemigrantów.

Do udziału zapraszamy osoby do 30 roku życia, bierne zawodowo, niezarejestrowane w Miejskim lub Powiatowym Urzędzie Pracy, które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 r. Projekty obejmują atrakcyjne szkolenia w zawodach poszukiwanych na rynku pracy oraz staże u pracodawców. Trwają również nabory do projektów dotacyjnych, wspierających podejmowanie własnej działalności gospodarczej.

Pełna lista realizatorów wraz z termami rekrutacji dostępna tutaj

 

Osoby przed 30-stym roku życia, które utraciły zatrudnienie w wyniku pandemii Covid-19, ale nie są zarejestrowane jako bezrobotne, mogą ubiegać się o dotacje na otwarcie swojego biznesu. Kwota dotacji to 23 050,00 zł. Ponadto zagwarantowane jest półroczne wsparcie pomostowe. Aby przystąpić do projektu należy zgłosić się do jednego z realizatorów. Nabory prowadzą jeszcze:

Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości w Sandomierzu w ramach projektu "Dotacje na start dla młodych"

oraz

Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa w ramach projektu "Młodzi Go 2021"

Informujemy, że od 19 kwietnia 2021 r. obowiązuje nowa wersja Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020. Jednocześnie informujemy, ze zakres zawieszenia Wytycznych (…) pozostał niezmieniony i odnosi się do tych samych zapisów co w poprzedniej wersji Wytycznych.


Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020
Informacja o częściowym zawieszeniu Wytycznych (…)

Po raz 14sty nagrodzone zostaną najbardziej innowacyjne projekty współfinansowane z  Funduszy Unijnych, które przyczyniają się do rozwoju regionu.

Tegoroczny konkurs, podobnie jak w latach ubiegłych, podzielony jest na 5 kategorii: inteligentna Europa, zielona Europa, sprawiedliwa Europa, zurbanizowana Europa i temat roku - ten wybierany jest głosami obywateli.

Projekty można zgłaszać do 9 maja za pośrednictwem strony:https://regiostarsawards.eu/

A szczegóły konkursu znajdziecie na stronie:https://ec.europa.eu/regional_policy/pl/regio-stars-awards