Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

1pasek logo power 2019

Zmiany w Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020.
Informujemy, że w zakładce Wytyczne i dokumenty programowe dostępne są zaktualizowane Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 wraz z załącznikami.

Informujemy, że Ministerstwo Rozwoju dokonało zmian w zakresie zasad oznaczania projektów w odniesieniu do umów obowiązujących po 1 stycznia 2018 roku w ramach programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Wprowadzono nowy logotyp odnoszący się do barw Rzeczypospolitej Polskiej, który należy umieścić w ciągu logotypów stosowanych w ramach standardu wizualizacyjnego POWER. Gotowe wzory graficzne znajdują się w Karcie wizualizacji programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Ścieżka dostępu wygląda następując: www.power.gov.pl zakładka: „O programie” , w niej: „Logotypy”, a następnie: „Zasady dla umów podpisanych po 1 stycznia 2018 roku”. Rekomendujemy weryfikację Państwa nośników informacji o Programie POWER pod kątem dostosowania ich do nowych standardów wizualizacyjnych. Obejmuje to m.in. Państwa strony internetowe dedykowane wdrażaniu POWER, papier firmowy na potrzeby dokumentacji wdrażania POWER, w tym korespondencję z interesariuszami programu, materiały wizualizacyjne w formie np. plakatów, ulotek, spotów i reklam wytwarzanych po 1 stycznia 2018 roku. Jednocześnie informujemy, że materiały i nośniki wyprodukowane dotychczas i zawierające „stary” ciąg logotypów mogą być dalej wykorzystywane, jeśli nie ma możliwości dokonania ich korekty. Dotyczy to np. ulotek, które mogą być dystrybuowane do wyczerpania zapasów, materiałów audiowizualnych emitowanych w mediach w dłuższym okresie, jeśli nie ma możliwości technicznej ich korekty. Zwracam jednak uwagę, że nieuwzględnianie nowych standardów oznaczania w odniesieniu do wszelkich nośników i materiałów zamawianych i generowanych po 1 stycznia może wiązać się z uznaniem kosztów z nimi związanych za niekwalifikowalne.

UwagaW związku z kumulacją terminów rozliczeń projektów a tym samym wzmożonym wykorzystaniem systemu przez użytkowników, informujemy o możliwych przejściowych trudnościach z pracą głównie niestandardowym wylogowywaniem.
Wobec powyższego termin składania wniosków o płatność przez beneficjentów został wydłużony do 19 stycznia 2018 roku.

 

 

 

W pierwszym kwartale przyszłego roku rusza się kolejna edycja projektów skierowana do osób młodych, które nie ukończyły 29 roku życia, nie pracują,  nie są zarejestrowane jako bezrobotne, nie uczą się w trybie stacjonarnym i w ciągu ostatnich 4 tygodni przed wzięciem udziału w projekcie nie brały udziału w kursach sfinansowanych ze środków publicznych. Dla uczestników przygotowane jest wsparcie doradcze, szkolenia połączone ze stażami, a także dotacje na otwarcie własnej firmy. Aby wziąć udział w projekcie należy skontaktować się z wybranym realizatorem z listy zamieszczonej poniżej.

Lista Projektów POWER 2018

komunikat yellowInformujemy, iż w związku z pojawieniem się na stronie internetowej RPOWŚ 2014-2020 informacji dotyczącej obowiązku upubliczniania zapytania ofertowego, wynikającego ze znowelizowania Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, poniżej znajduje się przekierowanie do ww. komunikatu.  

Zapoznaj się z komunikatem