Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

1pasek logo power 2019

Informujemy, że Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej częściowo zawiesiło stosowanie Wytycznych  w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020. Częściowe zawieszenie dotyczy okresu od lutego do końca grudnia 2020 r. i ma na celu dostosowanie projektów do obecnie panujących warunków będących skutkiem epidemii COVID-19, gdy spełnienie przez beneficjentów wszystkich wymogów wynikających z wytycznych może być utrudnione.

Szczegóły dokumentu znajdują się poniżej:

- pismo przewodnie do regionów

- informacja o zawieszeniu wytycznych rynku pracy. 

Uwaga! Wojewódzki Urząd Pracy informuje, że każdorazowe dokonanie zmian w zakresie wynikającym z Wytycznych ... wymaga zgody Instytucji Pośredniczącej.

Informujemy, że w związku ze skutkami panującej pandemii i związanymi z tym trudnościami spełniania przez beneficjentów projektów wymogów  wynikających z Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej czasowo zawiesiło stosowanie ww. Wytycznych w okresie od lutego do końca grudnia 2020.

Szczegóły dokumentu znajdują się tutaj.

Uwaga! Wojewódzki Urząd Pracy informuje, że każdorazowe dokonanie zmian w zakresie wynikającym z Wytycznych ... wymaga zgody Instytucji Pośredniczącej.

 

W załączeniu Wskazówki dotyczące weryfikacji wniosków o płatność oraz kontroli projektów w czasie pandemii COVID-19

Załącznik 1

dotyczące realizacji projektów w PO WER w związku ze stanem epidemii COVID-19 możecie znaleźć tutaj