Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

1pasek logo power 2019

Informujemy, że Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej podjął decyzję o wydłużeniu okresu zawieszenia stosowania Wytycznych  w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020, obowiązujących od 16 kwietnia 2020 r.

Szczegóły dokumentu znajdują się poniżej:

- pismo przewodnie do regionów,

- informacja o zwieszeniu wytycznych rynku pracy.

Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej wprowadził zmianę w Wytycznych
w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Zmiana wprowadza nowe wymogi dotyczące potwierdzania kwalifikowalności uczestników projektów EFS. Zmiany wchodzą w życie od 1 stycznia 2021 r. Prosimy o zapoznanie się z zamieszczonymi poniżej dokumentami:

Materiał informacyjny w zakresie procedury potwierdzania dokumentem urzędowym kwalifikowalności uczestników (osób bezrobotnych oraz biernych zawodowo) w projektach EFS.

Wzór druku US-7-przykładWzór druku US-7-przykład

Wzór zaświadczenia ZUS

23 050 zł to kwota o jaką będą mogły ubiegać się osoby pozostające bez pracy, które zatrudnienie utraciły w wyniku pandemii koronawirusa, mające mniej niż 30 lat. Dodatkowo, przez sześć miesięcy wypłacana będzie tzw. „pomostówka”, która w zależności od projektu będzie wynosić od 1900 do 2600 zł. Wojewódzki Urząd Pracy podpisał umowy z instytucjami, które będą realizatorami projektów. Ich lista oraz informacje na temat warunków i kryteriów dotyczących uczestnictwa w projektach dostępna jest tutaj http://power.wup.kielce.pl/images/Lista_POWER_2021_dotacje.pdf.

Deklaracja dostępności

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach.

Data publikacji strony internetowej: 2014-04-14.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-02-08.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • Niektóre filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • Niektóre filmy mogą nie posiadać tekstu alternatywnego
 • Niektóre filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • Niektóre pliki do pobrania lub ich elementy mogą być niedostępne cyfrowo.
 • Formularz kontaktowy nie posiada dowiązanych etykiet tekstowych.
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Wyłączeniu z dostępności cyfrowej podlegają elementy wymienione w Art. 3 ust. 2 ustawy, przede wszystkim:

 • Treści, które nie zostały nabyte przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach ani przez niego lub na jego rzecz wytworzone.
 • Treści których dostosowanie do wymagań dostępności cyfrowej wymaga modyfikacji, do której Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach nie jest uprawniony.
 • Multimedia nadawane na żywo lub opublikowane przez dniem 23 września 2020r.
 • Mapy interaktywne i geoportale.
 • Dokumenty publikowane przed dniem 23 września 2018 r.

Oświadczenie sporządzono dnia 24.04.2020. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Iwona Wawrzeńczyk, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 41 364-16-41. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach spełnia minimalne wymaganie zgodne z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Siedziba Wojewódzkiego Urzędu Pracy posiada:

 • podjazd dla wózków inwalidzkich przy wejściu do budynku od strony wewnętrznego parkingu,
 • toaletę dostosowaną do potrzeb niepełnosprawnych,
 • wizualnie oznaczone poręcze i stopnie wewnątrz i na zewnątrz, jak również znak graficzny informujący o dostępności osób posługujących się językiem migowym,
 • portiernię recepcyjną, w której stale obecni są pracownicy ochrony budynku monitorujący wejście i wspierający informacyjnie osoby odwiedzające Urząd,
 • przed budynkiem wyznaczono jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych,
 • do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem,
 • w Wojewódzkim Urzędzie Pracy nie ma pętli indukcyjnych,
 • w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, nie ma również druku (napisów) powiększonego dla osób niewidomych i słabowidzących,
 • w Wojewódzkim Urzędzie Pracy można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego.

Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego

Istnieje możliwość skorzystania z pomocy pracowników przeszkolonych w zakresie systemu językowo - migowego (SJM).  W przypadku zgłoszenia osoby niepełnosprawnej z dysfunkcją słuchu, w ciągu 3 dni roboczych zostanie skontaktowana z osobą znającą język migowy wyznaczoną przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach, która będzie pośredniczyć w kontakcie i pomoże w załatwieniu sprawy interesanta (osoby niepełnosprawnej) z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Chęć skorzystania z pomocy tłumacza można zgłosić:

 • pocztą tradycyjną na adres: Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach, ul. Witosa 86, 25-561 Kielce,
 • pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
 • telefonicznie na numer: 41 364 16 00,
 • przesyłając faks na numer: 41 364 16 66.

Do zgłoszenia wymagane są następujące dane osoby niepełnosprawnej:

 • imię i nazwisko,
 • numer telefonu kontaktowego, adres mailowy,

Dokonując zgłoszenia w treści maila należy wskazać przedmiot sprawy. W odpowiedzi Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach zapewni obsługę osoby komunikującej się językiem migowym we wcześniej uzgodnionym terminie. W przypadku wystąpienia trudności w realizacji świadczenia osobie niepełnosprawnej, zostanie ona zawiadomiona wraz z uzasadnieniem o przyczynie oraz zostanie ustalony kolejny termin realizacji tego świadczenia lub inna forma realizacji uprawnień osoby niepełnosprawnej.

UWAGA! Bezpłatna pomoc przysługuje osobom posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 i Nr 171, poz. 1016).

Aplikacje mobilne

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach nie udostępnia aplikacji mobilnych.

Nie przez przypadek wybraliśmy dla naszego konkursu taką właśnie nazwę. Projekty, które zaistniały dzięki Funduszom Europejskim, znajdziesz naprawdę wszędzie. A my chcemy zobaczyć je Twoimi oczami! Pokaż nam je i wygraj nawet 5 000 złotych. Na zgłoszenia czekamy do 10 września.

Co musisz zrobić? Wystarczy, że znajdziesz w swojej okolicy jakąś ciekawą lub użyteczną „funduszową” inwestycję i nagrasz o niej amatorski filmik.

Jak zgłosić się do konkursu?

Poniżej znajdziesz instrukcję w kilku prostych krokach:

 1. Przede wszystkim – poszukaj Funduszy Europejskich w swojej okolicy.
 2. Wejdź na stronę: dniotwarte.eu i otwórz zakładkę „Konkursy”. Następnie kliknij w baner „Bliżej niż myślisz”. Tam znajdziesz regulamin konkursu i wszystkie dodatkowe informacje.
 3. Nagraj krótki filmik np. przy użyciu smartfona, w którym pokażesz nam, jak fundusze unijne zmieniły Twoją okolicę, szkołę, firmę, uczelnię… Zapisz plik w formacie mp4.
 4. Jeszcze raz otwórz zakładkę, na której szukałeś informacji o konkursie. Zjedź odrobinę niżej i kliknij w niebieskie prostokątne pole „Zgłoś filmik do konkursu”.
 5. Wypełnij prosty formularz, dodaj krótki opis swojego filmu i załaduj plik. Odkliknij akceptację regulaminu i naciśnij „Wyślij”.

To już naprawdę wszystko!

Wysłałeś i… co dalej?

Twoje zgłoszenie, jeśli spełnia warunki regulaminu, pojawi się na stronie dniotwarte.eu. Oznacza to, że zostało dopuszczone do konkursu.

Nabór zgłoszeń zamykamy 10 września. Spośród nadesłanych filmików, najlepsze wybiorą internauci w otwartym głosowaniu.

Dla laureatów przewidujemy 3 nagrody: w wysokości 5 000 zł, 3 000 zł i 2 000 zł. Jest o co walczyć.

Jaki projekt możesz pokazać?

Każdy, o ile jest finansowany z Funduszy Europejskich. To nie muszą być duże, spektakularne inwestycje. Doposażenie szkolnych pracowni, nowa ścieżka rowerowa, wyremontowany plac zabaw, nowy sprzęt w Twojej przychodni… Takich projektów wokół Ciebie jest naprawdę całe mnóstwo.

Poszukaj w swoim otoczeniu charakterystycznych „funduszowych” nalepek, plakatów czy tablic. To one informują, czy dana rzecz lub inwestycja została sfinansowana z unijnych dotacji.

Możesz wejść też na stronę mapa dotacji.gov.pl. Wyszukiwarka projektów umożliwia Ci ich szukanie po Twoim województwie czy powiecie.

A jeśli szukasz inspiracji, zajrzyj na stronę dniotwarte.eu na zakładkę „Przykłady projektów”. Sam przekonaj się, ile inwestycji masz do wyboru.

A może sięgałeś już po Fundusze Europejskie? Pochwal się swoim projektem!

Specjalny konkurs przygotowaliśmy także z myślą o beneficjentach, czyli tych, którzy z unijnych dotacji skorzystali bezpośrednio.

Tu także czekamy na amatorskie filmy, na których pokażecie nam Wasze projekty.

Na zgłoszenia w konkursie „Pokaż nam swój projekt” również czekamy do 10 września. Najlepsze nagrodzimy profesjonalnym spotem promującym Zwycięzcę i jego projekt.

Więcej informacji na stronie dniotwarte.eu w zakładce „Konkursy”.

Dni Otwarte Funduszy Europejskich – świętuj z nami!

Organizatorem obu konkursów jest Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

Oba konkursy są częścią corocznej akcji Dni Otwarte Funduszy Europejskich, która w tym roku odbędzie się całkowicie online.

Weekend 25-27 września będzie prawdziwym funduszowym świętem. Pokażemy najciekawsze inwestycje, które powstały z unijnym wsparciem i postaramy się podsumować ostatnich 7 lat działania funduszy.

Na uczestników czekają warsztaty, wirtualne spacery po atrakcjach, webinaria, a nawet koncerty.

Wejdźcie na stronę dniotwarte.eu i spędźcie razem z nami ten weekend!