Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

1pasek logo power 2019

Zgodnie z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej informujemy, że wydłużony został termin częściowego zawieszenia stosowania Wytycznych w zakresie kwalifikowalności (….) do 31 grudnia 2021 r.

Informacja o wydłużeniu terminu zawieszenia stosowania Wytycznych w zakresie kwalifikowalności (…)

Pomoc Techniczna PO WER dla WUP
w Kielcach na 2023 rok

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Osi Priorytetowej VI – Pomoc techniczna Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, pt. „Pomoc Techniczna PO WER dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach na 2023 rok”.

Celem projektu jest zapewnienie efektywnego wsparcia w zakresie wdrażania Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój poprzez:
 zapewnienie odpowiedniego potencjału instytucjonalnego (wynagrodzenia pracowników, wyposażenie stanowisk pracy, szkolenia, koszty instytucji),
 monitorowanie, kontrola projektów,
 promocję realizowanych działań w województwie świętokrzyskim w zakresie PO WER.


Planowane efekty:
 sfinansowanie wynagrodzeń pracowników zajmujących się realizacją zadań PO WER,
 sfinansowanie kosztów materiałów biurowych i eksploatacyjnych do urządzeń biurowych związanych z wdrażaniem PO WER,
 prowadzenie kontroli u beneficjentów,
 podnoszenie kwalifikacji pracowników zaangażowanych we wdrażanie PO WER ,
 sfinansowanie kosztów podróży służbowych pracowników,
 sfinansowanie usług pocztowych,
 działania informacyjno-promocyjne mające na celu popularyzację rezultatów wdrażania PO WER na terenie województwa świętokrzyskiego.


Realizacja projektu obejmuje 2023 rok.

Wartość projektu: 1 770 083,00 PLN.

Dofinansowanie projektu ze środków UE: 1 491 825,95 PLN.

Poradnictwo zawodowe, opracowanie Indywidualnego Planu Działania, szkolenia dopasowane do potrzeb i potencjału uczestnika, a do tego kilkumiesięczne staże zawodowe – to formy wsparcia z jakich skorzystają osoby pozostające bez pracy, które mają mniej niż 30 lat. Kompleksowo przygotowana ścieżka aktywizacyjna ma za zadanie zwiększyć szanse zatrudnieniowe osób młodych znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy (które straciły zatrudnienie w wyniku pandemii) lub należących do grupy NEET (czyli nie uczących się, nie pracujących oraz nie szkolących). Aby skorzystać ze szkoleń i staży należy zwrócić się do realizatorów wyłonionych przez WUP w drodze konkursowej. Ich lista wraz z danymi kontaktowymi oraz terminami naborów znajduje się tutaj: lista realizatorów.

Utraciłeś zatrudnienie po 1 marca 2020 roku, pozostajesz bierny zawodowo lub bezrobotny, a jednocześnie niezarejestrowany w Powiatowym lub Miejskim Urzędzie Pracy? Planujesz rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej? Zapraszamy do udziału w nowych projektach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. W nich – dotacje na „start” własnego biznesu, wsparcie szkoleniowe oraz pomostowe ułatwiające prowadzenie firmy w pierwszym okresie jej działalności. Niezbędne informacje oraz dane kontaktowe do realizatorów (link)

Informujemy, że 22 grudnia 2020 r. opublikowana została ustawa z 10 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r. oraz niektórych innych ustaw. Nowe przepisy obowiązują od 23 grudnia 2020 r. Prosimy
o zapoznanie się z poniższymi załącznikami, w których znajdują się szczegółowe informacje.

Pismo dotyczące nowelizacji ustawy

Ustawa o zmianie ustawy (Dz.U.)