Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

pasek logo power nowy

Tłumy kielczan zebrały się na Placu Artystów by świętować obchody 20-lecia województwa świętokrzyskiego. Dużym zainteresowaniem cieszyło się także stoisko Wojewódzkiego Urzędu Pracy, a na nim – szeroka oferta aktualnych projektów dotacyjnych oraz szkoleniowych dla młodzieży w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Informujemy, iż od 19 kwietnia 2018 roku obowiązuje zmieniona wersja SZOOP PO WER (Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój). Poniżej znajduje się  zakres zmian wprowadzonych do SZOOP POWER, natomiast cały nowy dokument zamieszczony jest w zakładce Wytyczne i dokumenty programowe

Zakres zmian wprowadzonych do SZOOP POWER

Zmiany w Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020.
Informujemy, że w zakładce Wytyczne i dokumenty programowe dostępne są zaktualizowane Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 wraz z załącznikami.

Informujemy, że Ministerstwo Rozwoju dokonało zmian w zakresie zasad oznaczania projektów w odniesieniu do umów obowiązujących po 1 stycznia 2018 roku w ramach programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Wprowadzono nowy logotyp odnoszący się do barw Rzeczypospolitej Polskiej, który należy umieścić w ciągu logotypów stosowanych w ramach standardu wizualizacyjnego POWER. Gotowe wzory graficzne znajdują się w Karcie wizualizacji programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Ścieżka dostępu wygląda następując: www.power.gov.pl zakładka: „O programie” , w niej: „Logotypy”, a następnie: „Zasady dla umów podpisanych po 1 stycznia 2018 roku”. Rekomendujemy weryfikację Państwa nośników informacji o Programie POWER pod kątem dostosowania ich do nowych standardów wizualizacyjnych. Obejmuje to m.in. Państwa strony internetowe dedykowane wdrażaniu POWER, papier firmowy na potrzeby dokumentacji wdrażania POWER, w tym korespondencję z interesariuszami programu, materiały wizualizacyjne w formie np. plakatów, ulotek, spotów i reklam wytwarzanych po 1 stycznia 2018 roku. Jednocześnie informujemy, że materiały i nośniki wyprodukowane dotychczas i zawierające „stary” ciąg logotypów mogą być dalej wykorzystywane, jeśli nie ma możliwości dokonania ich korekty. Dotyczy to np. ulotek, które mogą być dystrybuowane do wyczerpania zapasów, materiałów audiowizualnych emitowanych w mediach w dłuższym okresie, jeśli nie ma możliwości technicznej ich korekty. Zwracam jednak uwagę, że nieuwzględnianie nowych standardów oznaczania w odniesieniu do wszelkich nośników i materiałów zamawianych i generowanych po 1 stycznia może wiązać się z uznaniem kosztów z nimi związanych za niekwalifikowalne.

UwagaW związku z kumulacją terminów rozliczeń projektów a tym samym wzmożonym wykorzystaniem systemu przez użytkowników, informujemy o możliwych przejściowych trudnościach z pracą głównie niestandardowym wylogowywaniem.
Wobec powyższego termin składania wniosków o płatność przez beneficjentów został wydłużony do 19 stycznia 2018 roku.