Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

1pasek logo power 2019

Poradnictwo zawodowe, opracowanie Indywidualnego Planu Działania, szkolenia dopasowane do potrzeb i potencjału uczestnika, a do tego kilkumiesięczne staże zawodowe – to formy wsparcia z jakich skorzystają osoby pozostające bez pracy, które mają mniej niż 30 lat. Kompleksowo przygotowana ścieżka aktywizacyjna ma za zadanie zwiększyć szanse zatrudnieniowe osób młodych znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy (które straciły zatrudnienie w wyniku pandemii) lub należących do grupy NEET (czyli nie uczących się, nie pracujących oraz nie szkolących). Aby skorzystać ze szkoleń i staży należy zwrócić się do realizatorów wyłonionych przez WUP w drodze konkursowej. Ich lista wraz z danymi kontaktowymi oraz terminami naborów znajduje się tutaj: lista realizatorów.

Utraciłeś zatrudnienie po 1 marca 2020 roku, pozostajesz bierny zawodowo lub bezrobotny, a jednocześnie niezarejestrowany w Powiatowym lub Miejskim Urzędzie Pracy? Planujesz rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej? Zapraszamy do udziału w nowych projektach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. W nich – dotacje na „start” własnego biznesu, wsparcie szkoleniowe oraz pomostowe ułatwiające prowadzenie firmy w pierwszym okresie jej działalności. Niezbędne informacje oraz dane kontaktowe do realizatorów (link)

Informujemy, że 22 grudnia 2020 r. opublikowana została ustawa z 10 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r. oraz niektórych innych ustaw. Nowe przepisy obowiązują od 23 grudnia 2020 r. Prosimy
o zapoznanie się z poniższymi załącznikami, w których znajdują się szczegółowe informacje.

Pismo dotyczące nowelizacji ustawy

Ustawa o zmianie ustawy (Dz.U.)

Informujemy, że Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej podjął decyzję o wydłużeniu okresu zawieszenia stosowania Wytycznych  w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020, obowiązujących od 16 kwietnia 2020 r.

Szczegóły dokumentu znajdują się poniżej:

- pismo przewodnie do regionów,

- informacja o zwieszeniu wytycznych rynku pracy.

Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej wprowadził zmianę w Wytycznych
w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Zmiana wprowadza nowe wymogi dotyczące potwierdzania kwalifikowalności uczestników projektów EFS. Zmiany wchodzą w życie od 1 stycznia 2021 r. Prosimy o zapoznanie się z zamieszczonymi poniżej dokumentami:

Materiał informacyjny w zakresie procedury potwierdzania dokumentem urzędowym kwalifikowalności uczestników (osób bezrobotnych oraz biernych zawodowo) w projektach EFS.

Wzór druku US-7-przykładWzór druku US-7-przykład

Wzór zaświadczenia ZUS