Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

pasek logo power nowy

Informujemy, że w zakładce Interpretacje i wyjaśnienia została zamieszczona informacja dotycząca stosowania zasady konkurencyjności oraz rozeznania rynku w ramach programu operacyjnego wiedza edukacja rozwój 2014-2020.

W związku z wejściem w życie RODO, Instytucja Zarządzająca  POWER opracowała dla wnioskodawców i beneficjentów przewodnik po danych osobowych przetwarzanych w projektach. Przewodnik znajdziecie tutaj

Tłumy kielczan zebrały się na Placu Artystów by świętować obchody 20-lecia województwa świętokrzyskiego. Dużym zainteresowaniem cieszyło się także stoisko Wojewódzkiego Urzędu Pracy, a na nim – szeroka oferta aktualnych projektów dotacyjnych oraz szkoleniowych dla młodzieży w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Informujemy, iż od 19 kwietnia 2018 roku obowiązuje zmieniona wersja SZOOP PO WER (Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój). Poniżej znajduje się  zakres zmian wprowadzonych do SZOOP POWER, natomiast cały nowy dokument zamieszczony jest w zakładce Wytyczne i dokumenty programowe

Zakres zmian wprowadzonych do SZOOP POWER

Zmiany w Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020.
Informujemy, że w zakładce Wytyczne i dokumenty programowe dostępne są zaktualizowane Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 wraz z załącznikami.