Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

1pasek logo power 2019

Prosimy o zapoznanie się z pismem przekazanym z Instytucji Koordynującej dotyczącym stosowania środków sankcyjnych w zakresie udzielania wsparcia w ramach PO WER. Dokument znajduje się tutaj.

W związku z możliwością uczestnictwa w projektach POWER osób uciekających z objętej wojną Ukrainy, poniżej zamieszczamy przygotowane przez MFiPR przetłumaczone na języki ukraiński i rosyjski Oświadczenia uczestnika projektu i zakresu danych osobowych na potrzeby realizacji nadzorowanych przez Państwa projektów.

Zaznaczamy, że dokumenty te mają charakter pomocniczy, ułatwiający zrozumienie podpisywanych dokumentów osobom niemówiącym po polsku, ale nadal obowiązują polskie wersje tych dokumentów.

Oświadczenie w języku polskim

Oświadczenie w języku ukraińskim

Oświadczenie w języku rosyjskim

W związku ze zgłaszanymi do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej wątpliwościami dotyczącymi kwestii związanych z wyliczeniem terminu składania ofert oraz dokładnym oznaczeniem godzinowego upływu terminu, poniżej przekazujemy stanowisko MFiPR w przedmiotowej sprawie.

Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków nie określają czy termin składania ofert to dni kalendarzowe czy robocze. W związku z tym stosuje się ogólne zapisy kodeksu cywilnego, czyli termin podany w dniach może być liczony nazwą dnia lub datą, i będzie to oznaczało dni kalendarzowe.

Termin liczony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia, czyli o godzinie 24. Dokładne oznaczenie godziny zależy od rozdzielczości skali oraz systemu zaokrąglania liczb zastosowanego miernika czasu. Czas może być określany w rozdzielczości godzin i minut (hh:mm) lub godzin, minut i sekund (hh:mm:ss).

Przy określaniu terminu z oznaczeniem godziny w rozdzielności godzin i minut, godzina wyznaczająca koniec dnia powinna być oznaczona jako 24:00. Upływ dnia oznaczony jako 23:59 nie jest prawidłowy. W dobie cyfryzacji odrzucenie oferty, która wpłynęła do zamawiającego w formie elektronicznej pomiędzy godzinami 23:59 a 24:00 stanowi zasadę naruszenia równego traktowania wykonawców lub uczciwej konkurencji.

Oferta, która wpłynęła ostatniego dnia wyznaczonego do składania ofert do godziny 24:00 włącznie (24:00:00) jest ofertą, która wpłynęła w terminie. Dopiero oferta, która wpłynęła po godzinie 24:00, np. 24:00:00:01, może być uznana za złożoną po terminie. Na określenie godziny wpływ ma również przyjęty sposób zaokrąglania liczb, co ma doniosłe skutki prawne. Zatem ocena, czy oferta wpłynęła po terminie, może zależeć od skali rozdzielczości oraz sytemu zaokrąglania liczb, który charakteryzuje zastosowany miernik czasu.

Do 31 grudnia 2022 r. wydłużony został czas częściowego zawieszenia stosowania Wytycznych
w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 202-2014
. Minister Funduszy i Polityki Regionalnej 16 grudnia 2021 r. podpisał „Informację o częściowym zawieszeniu….”, zastępując tym samym tę obowiązującą do 31 grudnia 2021 r. Zakres przepisów podlegających zawieszeniu nie uległ zmianie.

Szczegółowe informacje znajdują się tutaj.

Przypominamy, że od 16 grudnia 2021 roku nie można wykorzystywać poniżej wyszczególnionych 8 filmów instruktażowych poświęconych zasadom ubiegania się o środki unijne w perspektywie 2014-2020 opracowanych przez MR w 2017 roku:

  1. Wystartuj w biznesie! – Zdobądź wsparcie z Funduszy Europejskich,
  2. Załóż i rozwiń własny startup! - Zdobądź wsparcie z Funduszy Europejskich,
  3. Innowacje w biznesie? - Zdobądź wsparcie z Funduszy Europejskich,
  4. Rozwiń swój biznes! – Zdobądź wsparcie z Funduszy Europejskich,
  5. Działasz w organizacji pozarządowej? – Zdobądź wsparcie z Funduszy Europejskich,
  6. Znajdź pracę! – Zdobądź wsparcie z Funduszy Europejskich,
  7. Szukasz klientów za granicą? – Zdobądź wsparcie z Funduszy Europejskich,
  8. Szukasz dofinansowania z Funduszy Europejskich? – Skorzystaj z Wyszukiwarki Dotacji!

W związku z powyższym, beneficjenci, którzy wykorzystują powyższe filmy do działań promocyjno-informacyjnych proszeni są o usuniecie ich ze wszystkich kanałów informacyjnych na których zostały umieszczone.