Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

1pasek logo power 2019

Informujemy, że od sierpnia uruchomiona będzie nowa Baza konkurencyjności do obsługi ogłoszeń o udzielenie zamówienia zarówno dla projektów obecnej jak i przyszłej perspektywy finansowej. Oprócz większej wydajności, nowa Baza umożliwi składanie ofert przez system. Będzie spójna z pozostałymi aplikacjami okresu programowania 2021-2027.

Dostępna będzie pod adresem zamieszczonym na stronie obecnej Bazy konkurencyjności: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/info/about.

Wersja szkoleniowa Bazy ruszy 24 lipca.

W związku z wejściem w życie 16 kwietnia 2020 r. nowej wersji Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków  Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 prosimy o zapoznanie się z zaktualizowanym Materiałem informacyjnym na temat weryfikacji statusu imigranta lub reemigranta na potrzeby zakwalifikowania do wsparcia ze środków Europejskiego EFS w obszarze rynku pracy.

Informujemy, że Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej częściowo zawiesiło stosowanie Wytycznych  w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020. Częściowe zawieszenie dotyczy okresu od lutego do końca grudnia 2020 r. i ma na celu dostosowanie projektów do obecnie panujących warunków będących skutkiem epidemii COVID-19, gdy spełnienie przez beneficjentów wszystkich wymogów wynikających z wytycznych może być utrudnione.

Szczegóły dokumentu znajdują się poniżej:

- pismo przewodnie do regionów

- informacja o zawieszeniu wytycznych rynku pracy. 

Uwaga! Wojewódzki Urząd Pracy informuje, że każdorazowe dokonanie zmian w zakresie wynikającym z Wytycznych ... wymaga zgody Instytucji Pośredniczącej.

Informujemy, że w związku ze skutkami panującej pandemii i związanymi z tym trudnościami spełniania przez beneficjentów projektów wymogów  wynikających z Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej czasowo zawiesiło stosowanie ww. Wytycznych w okresie od lutego do końca grudnia 2020.

Szczegóły dokumentu znajdują się tutaj.

Uwaga! Wojewódzki Urząd Pracy informuje, że każdorazowe dokonanie zmian w zakresie wynikającym z Wytycznych ... wymaga zgody Instytucji Pośredniczącej.

 

W załączeniu Wskazówki dotyczące weryfikacji wniosków o płatność oraz kontroli projektów w czasie pandemii COVID-19

Załącznik 1