Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

pasek logo power

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych PO WER

Roczny Plan Działania PO WER 2014-2020 na rok 2017 dla województwa świętokrzyskiego

Harmonogram naboru wniosków PO WER 2014-2020 na rok 2017

Wytyczne w zakresie sprawozdawczości na lata 2014-2020 z lutego 2017 r.

Wytyczne w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 z dnia 28 maja 2015 r.

Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 z dnia 18 maja 2017 r.

Wytyczne w zakresie realizacji zasady partnerstwa na lata 2014-2020 z dnia 28 października 2015 r.

Wytyczne w zakresie sposobu korygowania i odzyskiwania nieprawidłowych wydatków oraz raportowania nieprawidłowości w ramach programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020 z dnia 20 lipca 2015 r.

Wytyczne w zakresie warunków certyfikacji oraz przygotowania prognoz wniosków o płatność do Komisji Europejskiej w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020 z dnia 31 marca 2015 r.

Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 z dnia 8 maja 2015 r.

Wytyczne w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020

Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków obowiązujące od 14.10.2016r. do 22.08.2017r.

Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków obowiązujące od 23.08.2017r.

Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 - obowiązujące od 2 listopada 2016 r.

Wytyczne w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020 - obowiązujące od 3 listopada 2016 r.

Wzór wniosku o płatność Beneficjenta w ramach projektów współfinansowanych ze środków EFS

Dokumenty programowe na poziomie unijnym, krajowym na stronie Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Wytyczne w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014 2020

Podstawowe Informacje dotyczące uzyskania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z EFS