Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

1pasek logo power 2019

Materiał informacyjny na temat weryfikacji statusu imigranta lub reemigranta na potrzeby zakwalifikowania do wsparcia ze środków Europejskiego EFS w obszarze rynku pracy

Materiał informacyjny Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju dotyczący rozliczenia wsparcia związanego z organizacją staży lub praktyk zawodowych w projektach współfinansowanych ze środków EFS.

Materiał informacyjny dotyczący stosowania zasady konkurencyjności oraz rozeznania rynku w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Przewodnik RODO dla Wnioskodawców i Beneficjentów POWER

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych PO WER

1. Zal1 SZOOP wer 29

2. Zalacznik_nr_2a_SZOOP wer. 29

3. Zalacznik_nr_2b_SZOOP wer 29

4. Zalacznik_3a_-_Kryteria_wyboru_projektow_dla_poszczegolnych_osi_priorytetowych_dzialan_i_poddzialan SZOOP wer. 29

5. Zalacznik_3b_ogolne_kryteria_wyboru_projektow_pozakonkursowych_koncepcyjnych_maj2018

6. Zalacznik_3c_kryteria_wyboru_projektow_PT_26_11

7. Zalacznik_nr_4_wprowadzenie

8. Zalacznik_5

Zalacznik_5_Wykaz_projektow_zidentyfikowanych_przez_wlasciwa_instytucje_w_ramach_trybu_pozakonkursowego

Roczny Plan Działania PO WER 2014-2020 na rok 2020 dla województwa świętokrzyskiego

Harmonogram naboru wniosków PO WER 2014-2020 na rok 2020

Wytyczne w zakresie sprawozdawczości na lata 2014-2020 z lutego 2017 r.

Wytyczne w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020

Wytyczne monitorowanie lipiec 2020

Zal 2 WLWK 2014-2020 EFS
Zal 3 wzor dokumentu dot
Zal 4 metodologia
Zal 5 metryka
Zal 6 sposob pomiaru EFS
Zal 7 zakres danych EFS
Zal 8 uzyskiwanie kwalifikacji
Zal WLWK 2014-2020 EFRR FS

Wytyczne w zakresie realizacji zasady partnerstwa na lata 2014-2020 z dnia 28 października 2015 r.

Wytyczne w zakresie sposobu korygowania i odzyskiwania nieprawidłowych wydatków oraz raportowania nieprawidłowości w ramach programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020 z dnia 20 lipca 2015 r.

Wytyczne w zakresie warunków certyfikacji oraz przygotowania prognoz wniosków o płatność do Komisji Europejskiej w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020 z dnia 31 marca 2015 r.

Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 z dnia 8 maja 2015 r.

Załącznik nr 1. Standard minimum realizacji zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach projektów współfinansowanych z EFS
Załącznik nr 2. Standardy dostępności dla polityki spójności 2014-2020

Wytyczne w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020

Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków

       Najważniejsze zmiany wprowadzone w dokumencie

Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020

Wytyczne w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków Funduszu Pracy w ramach programów operacyjnych współfinansowanych z Europejskiego funduszu Społecznego na lata 2014-2020

Wytyczne w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020 - obowiązujące od 3 listopada 2016 r.

Wzór wniosku o płatność Beneficjenta w ramach projektów współfinansowanych ze środków EFS

Dokumenty programowe na poziomie unijnym, krajowym na stronie Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Wytyczne w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014 2020

Wskazówki dotyczące weryfikacji wniosków o płatność oraz kontroli projektów w czasie pandemii COVID-19