Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

1pasek logo power 2019

Zapraszamy do składania wniosków na dofinansowanie projektów w Działaniu 1.2 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój: „Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy” w ramach 2 konkursów:

  1. Na realizację instrumentów i usług rynku pracy służących rozwojowi przedsiębiorczości i samozatrudnienia – wsparcie osób młodych w zakładaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej poprzez udzielanie bezzwrotnych dotacji oraz szkolenia niezbędne do podjęcia i prowadzenia działalności oraz wsparcie pomostowe. Wartość konkursu: 20 mln złotych;

  2. Na wsparcie aktywizacji zawodowej osób młodych poprzez instrumenty i usługi rynku pracy (w tym m.in. szkolenia zawodowe, staże, doradztwo zawodowe i pośrednictwo pracy, wsparcie osób z niepełnosprawnościami). Wartość konkursu: 15 mln złotych.

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów będzie prowadzony od 27.12.2021 r. do 07.01.2022 r. Uprawnione do składania wniosków są wyłącznie Instytucje Otoczenia Biznesu (dla konkursu dotyczącego rozwoju przedsiębiorczości i samozatrudnienia) oraz organizacje pozarządowe i agencje zatrudnienia (dla konkursu dotyczącego aktywizacji poprzez instrumenty i usługi rynku pracy).

Celem konkursów jest aktywizacja zawodowa i kompleksowe wsparcie na rynku pracy osób w wieku od 18 do 30 roku życia, biernych zawodowo i pozostających bez zatrudnienia, niezarejestrowanych w urzędach pracy jako bezrobotne. Szczególny nacisk zostanie położony na aktywizację osób z kategorii NEET, osób z niepełnosprawnościami, kobiet, osób o niskich kwalifikacjach, osób odchodzących z rolnictwa, imigrantów i reemigrantów.