Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

1pasek logo power 2019

Pomoc Techniczna PO WER dla WUP
w Kielcach na 2023 rok

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Osi Priorytetowej VI – Pomoc techniczna Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, pt. „Pomoc Techniczna PO WER dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach na 2023 rok”.

Celem projektu jest zapewnienie efektywnego wsparcia w zakresie wdrażania Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój poprzez:
 zapewnienie odpowiedniego potencjału instytucjonalnego (wynagrodzenia pracowników, wyposażenie stanowisk pracy, szkolenia, koszty instytucji),
 monitorowanie, kontrola projektów,
 promocję realizowanych działań w województwie świętokrzyskim w zakresie PO WER.


Planowane efekty:
 sfinansowanie wynagrodzeń pracowników zajmujących się realizacją zadań PO WER,
 sfinansowanie kosztów materiałów biurowych i eksploatacyjnych do urządzeń biurowych związanych z wdrażaniem PO WER,
 prowadzenie kontroli u beneficjentów,
 podnoszenie kwalifikacji pracowników zaangażowanych we wdrażanie PO WER ,
 sfinansowanie kosztów podróży służbowych pracowników,
 sfinansowanie usług pocztowych,
 działania informacyjno-promocyjne mające na celu popularyzację rezultatów wdrażania PO WER na terenie województwa świętokrzyskiego.


Realizacja projektu obejmuje 2023 rok.

Wartość projektu: 1 770 083,00 PLN.

Dofinansowanie projektu ze środków UE: 1 491 825,95 PLN.