Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

1pasek logo power 2019

Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej wprowadził zmianę w Wytycznych
w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Zmiana wprowadza nowe wymogi dotyczące potwierdzania kwalifikowalności uczestników projektów EFS. Zmiany wchodzą w życie od 1 stycznia 2021 r. Prosimy o zapoznanie się z zamieszczonymi poniżej dokumentami:

Materiał informacyjny w zakresie procedury potwierdzania dokumentem urzędowym kwalifikowalności uczestników (osób bezrobotnych oraz biernych zawodowo) w projektach EFS.

Wzór druku US-7-przykładWzór druku US-7-przykład

Wzór zaświadczenia ZUS