Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

pasek logo power nowy

Informujemy, że Ministerstwo Rozwoju dokonało zmian w zakresie zasad oznaczania projektów w odniesieniu do umów obowiązujących po 1 stycznia 2018 roku w ramach programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Wprowadzono nowy logotyp odnoszący się do barw Rzeczypospolitej Polskiej, który należy umieścić w ciągu logotypów stosowanych w ramach standardu wizualizacyjnego POWER. Gotowe wzory graficzne znajdują się w Karcie wizualizacji programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Ścieżka dostępu wygląda następując: www.power.gov.pl zakładka: „O programie” , w niej: „Logotypy”, a następnie: „Zasady dla umów podpisanych po 1 stycznia 2018 roku”. Rekomendujemy weryfikację Państwa nośników informacji o Programie POWER pod kątem dostosowania ich do nowych standardów wizualizacyjnych. Obejmuje to m.in. Państwa strony internetowe dedykowane wdrażaniu POWER, papier firmowy na potrzeby dokumentacji wdrażania POWER, w tym korespondencję z interesariuszami programu, materiały wizualizacyjne w formie np. plakatów, ulotek, spotów i reklam wytwarzanych po 1 stycznia 2018 roku. Jednocześnie informujemy, że materiały i nośniki wyprodukowane dotychczas i zawierające „stary” ciąg logotypów mogą być dalej wykorzystywane, jeśli nie ma możliwości dokonania ich korekty. Dotyczy to np. ulotek, które mogą być dystrybuowane do wyczerpania zapasów, materiałów audiowizualnych emitowanych w mediach w dłuższym okresie, jeśli nie ma możliwości technicznej ich korekty. Zwracam jednak uwagę, że nieuwzględnianie nowych standardów oznaczania w odniesieniu do wszelkich nośników i materiałów zamawianych i generowanych po 1 stycznia może wiązać się z uznaniem kosztów z nimi związanych za niekwalifikowalne.