Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

pasek logo power nowy

Ministerstwo Rozwoju opublikowało poradnik pn.: „Realizacja zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami”  skierowany do projektodawców i instytucji wdrażających fundusze europejskie 2014 -2020.

Poradnik jest zbiorem wskazówek w jaki sposób  realizować projekty, aby nie ograniczać możliwości udziału osobom z niepełnosprawnościami. Zawiera informacje na temat praktycznych aspektów związanych z cyklem życia projektów (przygotowania wniosku o dofinansowanie, rekrutacji uczestników do projektu, zaplanowania produktów projektu zgodnych 
z zasadą uniwersalnego projektowania, kwalifikowalności wydatków związanych z racjonalnymi usprawnieniami) oraz dotyczące dostępności różnych typów wsparcia dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności.

Publikacja jest dostępna pod adresem: http://www.power.gov.pl/media/13845/publikacja_wersja_interaktywna.pdf.

Przypominamy, że wszyscy Beneficjenci korzystający ze środków europejskich zobowiązani są do uwzględniania Wytycznych  w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 na każdym etapie planowania projektu.

Pamiętaj! 
Założenie, że do projektu nie mogą się zgłosić czy nie zgłoszą się osoby z niepełnosprawnościami lub zgłoszą się wyłącznie takie z określonymi rodzajami niepełnosprawności, jest dyskryminacją.