Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

pasek logo power nowy

W związku ze stanem prac nad rozwojem narzędzia informatycznego o nazwie Baza Konkurencyjności, służącym do bezpłatnego umieszczania przez beneficjentów EFS zapytań ofertowych udzielanych w związku z zasadą konkurencyjności, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju pismem DZF.Vlll.042.02.06.2015.BG.1 Nk. 158513 z dnia 15.06.2015 r. informuje, że na dotychczas funkcjonującej literacji Bazy Konkurencyjności umożliwiono rejestrację kont dla beneficjentów Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Jednocześnie obowiązek upubliczniania przez beneficjentów Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój zapytań ofertowych powstaje z dniem 1 lipca 2015 r., który został podany w komunikacie ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego z dnia 29 maja 2015 r., o którym mowa w podrozdziale 653 pkt 7 lit a tiret i Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
Należy podkreślić, że docelowe narzędzie do upubliczniania zapytań ofertowych przeznaczone dla beneficjentów programów operacyjnych perspektywy finansowej 2014-2020 (w tym PO WER) zostanie udostępnione w dalszej przyszłości, o czym zainteresowane instytucje zostaną poinformowane.
W związku z powyższym IZ PO WER informuje o szczegółach uruchomienia Bazy Konkurencyjności w odniesieniu do PO WER i wdrożenia nowych funkcjonalności, które będą dotyczyły całości Bazy tj. zarówno dla beneficjentów PO KL  jaki  i PO WER.
Wymóg obowiązku publikowania zapytań ofertowych oraz wyniku postępowania w Bazie Konkurencyjności dla beneficjentów PO WER wynika z zasady konkurencyjności, o której mowa w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
W przypadku PO WER poprzez Bazę Konkurencyjności zapytania ofertowe mogą upubliczniać jedynie beneficjenci (podmioty, które zawarły umowę/decyzję o dofinansowaniu projektu), nie zaś wnioskodawcy (podmioty, które złożyły jedynie wnioski o dofinansowanie).
Obowiązkowi publikacji ogłoszeń (zapytań ofertowych) w Bazie Konkurencyjności podlegają beneficjenci Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, co do których ma zastosowanie zasada konkurencyjności, o której mowa w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS, FS w okresie programowania 2014-2020, z zastrzeżeniem, o którym mowa w podrozdziale 65,3 pkt 7 lit. a tiret ii.
W najbliższym czasie zostaną uruchomione dodatkowe funkcjonalności w systemie, do których należy zaliczyć:
Wprowadzenie możliwości umieszczania wyjaśnień do wystawianych zapytań ofertowych przez upubliczniającego.
Możliwość wskazania kilku wykonawców realizujących zamówienie ofertowe (sytuacja, gdy beneficjent dopuszcza możliwość składnia ofert częściowych).
Możliwość wydłużenia terminu składnia ofert.
Możliwość wskazania obok lub zamiast adresu poczty elektronicznej, na który należy przesłać ofertę, także adresu pocztowego, na który należy przesłać ofertę w wersji papierowej
Dopuszczenie możliwości rejestracji kilku kont dla tego samego projektu (po jednym dla lidera i każdego partnera).

W celu upublicznienia zapytania ofertowego (ogłoszenia) poprzez Bazę, wymagane jest wcześniejsze dokonanie rejestracji konta dla takiego projektu. Rejestracja konta odbywa się on-line bezpośrednio na stronie internetowej Bazy poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego (dostępny, poprzez stronę główną w sekcji dla beneficjentów). Należy jednocześnie podkreślić, że konta umożliwiające wystawianie ogłoszeń w systemie powinni zakładać jedynie Ci beneficjenci PO WER, u których zachodzi potrzeba dokonania zamówienia w ramach projektu. Nie należy rejestrować kont na próbę. czy kont w sytuacji gdy beneficjent nie wystawia żadnego zapytania ofertowego nawet jeśli ma do niego zastosowanie zasada konkurencyjności.
System wymaga od beneficjenta rejestracji konta oddzielnie dla każdego projektu. Podczas dokonywania rejestracji konta należy podać imię i nazwisko osoby. która będzie w imieniu beneficjenta (lidera/ partnera) dodawać ogłoszenie w sensie technicznym. Osoba ta, jako jedyna może tworzyć i upubliczniać zapytanie ofertowe dla projektu, a jej dane nie są upubliczniane. Jednocześnie za pośrednictwem świadczonej usługi wsparcia technicznego przewidziano możliwość zmiany osoby, do której jest przypisane konto projektu.
W czasie rejestracji system wymaga podania numeru identyfikacyjnego sygnatury projektu (ID wniosku o dofinansowanie). Alternatywą jest dołączenie załącznika - skan pierwszej i ostatniej strony zawartej umowy o dofinansowanie projektu. W przypadku beneficjentów PO WER należy rejestrować się do systemu poprzez dołączenie załączników.

grafika BK

Instrukcja beneficjenta

Instrukcja użytkownika

Pismo MIR 15.06.2015

Schemat zamowienia w PO WER