Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

pasek logo power nowy

Materiał informacyjny dotyczący stosowania zasady konkurencyjności oraz rozeznania rynku w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Przewodnik RODO dla Wnioskodawców i Beneficjentów POWER

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych PO WER

Roczny Plan Działania PO WER 2014-2020 na rok 2019 dla województwa świętokrzyskiego

Harmonogram naboru wniosków PO WER 2014-2020 na rok 2019

Wytyczne w zakresie sprawozdawczości na lata 2014-2020 z lutego 2017 r.

Wytyczne w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 z dnia 03 marca 2018 r.

Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 z dnia 09 lipca 2018 r.

Zalacznik_1_Wspolna_lista_wskaznikow_kluczowych_EFRR_EF
Zalacznik_2_Wspolna_lista_wskaznikow_kluczowych_EFS
Zalacznik_3_Informacja_nt_ram_wykonania
Zalacznik_4_Informacja_nt_metodologii_szacowania_wartosci_docelowych_wskaznikow
Zalacznik_5_wzor_metryki_wskaznika_kluczowego
Zalacznik_6_wzor_sposobu_pomiaru_wskazanikow_rezultatu_dlugoterminowego
Zalacznik_7_Zakres_danych_nt_uczestnikow_projektow_wspolfinansowanych_z_EFS_gromadzonych_w_centralnym_systemie_teleinformatycznym
Zalacznik_8_Material_o_kwalifikacjach_z_lista

Wytyczne w zakresie realizacji zasady partnerstwa na lata 2014-2020 z dnia 28 października 2015 r.

Wytyczne w zakresie sposobu korygowania i odzyskiwania nieprawidłowych wydatków oraz raportowania nieprawidłowości w ramach programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020 z dnia 20 lipca 2015 r.

Wytyczne w zakresie warunków certyfikacji oraz przygotowania prognoz wniosków o płatność do Komisji Europejskiej w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020 z dnia 31 marca 2015 r.

Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 z dnia 8 maja 2015 r.

Załącznik nr 1. Standard minimum realizacji zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach projektów współfinansowanych z EFS
Załącznik nr 2. Standardy dostępności dla polityki spójności 2014-2020

Wytyczne w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020

Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków obowiązujące od 23.08.2017r.

Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020

Wytyczne w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków Funduszu Pracy w ramach programów operacyjnych współfinansowanych z Europejskiego funduszu Społecznego na lata 2014-2020

Wytyczne w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020 - obowiązujące od 3 listopada 2016 r.

Wzór wniosku o płatność Beneficjenta w ramach projektów współfinansowanych ze środków EFS

Dokumenty programowe na poziomie unijnym, krajowym na stronie Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Wytyczne w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014 2020

Podstawowe Informacje dotyczące uzyskania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z EFS