Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

1pasek logo power 2019

To krajowy program finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w całości dedykowany aktywizacji i wsparciu młodzieży. Dzięki porozumieniu podpisanemu w dniu w dniu 13 stycznia pomiędzy Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach oraz Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju będzie on wdrażany także w województwie świętokrzyskim.

Na podstawie Porozumienia Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy została powierzona realizacja działań w ramach Osi Priorytetowej I – Osoby młode na rynku pracy. Na PO WER w województwie świętokrzyskim na lata 2015 – 2020 przeznaczona została kwota 87 011 645 euro. Z programu PO WER będą mogły skorzystać osoby bezrobotne do 29 roku życia, w tym młodzież z tzw. grupy NEET, czyli nie ucząca się i nie uczestnicząca w żadnych szkoleniach.

Celem interwencji jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, które wymagają kompleksowego i zindywidualizowanego wsparcia. Realizatorami będą publiczne służby zatrudnienia i wybrane instytucje zajmujące się aktywizacją młodzieży. Zgodnie ze standardami określonymi w Planie realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce, wsparcie dla osób młodych będzie udzielane w ciągu czterech miesięcy od zakończenia kształcenia formalnego lub utraty pracy.

Rola Instytucji Pośredniczącej

Wojewódzki Urząd Pracy jest Instytucją Pośredniczącą, która wykonuje zadania powierzone przez Instytucję Zarządzającą jaką jest Ministerstwo Rozwoju.
Instytucja Pośrednicząca odpowiada miedzy innymi za: wdrażanie poszczególnych działań w ramach programu, przygotowanie na podstawie wytycznych Instytucji Zarządzającej szczegółowych kryteriów wyboru projektów, przygotowanie opisu własnego systemu zarządzania i kontroli, wybór projektów do dofinansowania zgodnie z kryteriami oraz podpisywanie umów z beneficjentami. Zadaniami IP są także: weryfikacja, czy wydatki zadeklarowane przez beneficjentów zostały rzeczywiście poniesione i czy są zgodne z wszystkimi obowiązującymi zasadami, rozliczanie umów z beneficjentami oraz przygotowywanie deklaracji i poświadczenia wydatków w ramach poszczególnych osi priorytetowych/działań, które następnie są przekazywane Instytucji Zarządzającej. Ponadto IP prowadzi kontrole realizowanych projektów i przekazuje wyniki do Instytucji Zarządzającej, przygotowuje sprawozdania z realizacji poszczególnych działań i przekazuje je do Instytucji Zarządzającej oraz prowadzi działania promocyjne i informacyjne. Instytucja Pośrednicząca ma także obowiązek przechowywania dokumentacji związanej z wdrażaniem programu przez 3 lata od daty jego zamknięcia.

Więcej informacji na temat Programu

Mapa dotacji 

Portal Funduszy Europejskich